A Fonalvasarlas.hu webáruház vásárlási és felhasználási feltételei

Felek:

Üzemeltető: Artinet Kft.

Székhelycím: Hungary, 6500 Baja, Kígyó u. 9.

Adószám: 29300464-2-03
Nyilvántartási szám: 03-09-135079

Vevő: a megrendelő űrlapon keresztül vásárlást kezdeményező személy

Tárgy: 

A https://fonalvasarlas.hu domain alatt elérhető Fonalvasarlas.hu webáruház / weboldal használata és a webáruházon keresztül történő vásárlás feltételei.

A távollevők közti szerződés

A megrendelés összeállításával és elküldésével és annak e-mailen történő visszaigazolásával a 45/2014.(II. 26.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a webáruház üzemeltetője (Artinet Kft., adószám 29300464-2-03), valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:
A Szállító köteles a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza – kézbesítő részére kifizetni, kivéve ha bankkártyával online, vagy banki előreutalással már kifizette.
A vevőnek jogában áll – a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt – a megrendelését visszavonni. Ez esetben a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást telefonon jelezheti a +36703034868-as telefonszámon, vagy elektronikus levélben az info@fonalvasarlas.hu email címen.

Az esetleges jogviták elbírálására felek a Bajai Városi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014.(II. 26.) Kormányrendelet szabályai az irányadóak.

Árképzés

A feltüntetett árak 27%-os áfát tartalmaznak.

Szállítási és fizetési módok, díjak

A szállítási díj 1 290 Ft.

Amennyiben utánvétes fizetéssel kéri a szállítást (csak Magyarországi címre lehetséges), úgy a rendszer automatikusan a rendelés értékéhez számolja az utánvét kezelés díját, mely 490 Ft.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Szállítás külföldre

Magyarországon kívüli címre rendelés esetén csak előre átutalással vagy bankkártyás fizetéssel történő fizetést tudunk elfogadni. Ebben az esetben a postai szállítás költsége a mindenkori postai díjszabás alapján történik a csomag súlyától függően.

Amennyiben további információra lenne szüksége, kérem hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat:

+36703034868

Szállítás, feldolgozás időtartama

A megrendelés feldolgozásának átlagos időtartama: 1-3 munkanap

A szállítás átlagos időtartama: 1-2 nap

Reklamáció, panaszkezelés

Kérjük, a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és ha sérült a csomagolása, vetessen fel jegyzőkönyvet. A nem sértetlen csomagolású terméket a vásárló csak saját felelősségére veheti át. A jegyzőkönyv felvételének hiányában távollévők között kötött szerződések esetén irányadó elállási jog gyakorlására, mennyiségi kifogásra, továbbá sérült termék miatti szavatossági igények érvényesítésére a lehetőségek korlátozottak.
A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a Webáruház ügyfélszolgálati címével. A vásárló panaszát szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban jelentheti be az ügyfélszolgálaton.
A szóbeli panaszt a Webáruház azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.
Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Webáruház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy másolati példányát fogyasztónak átadja.
Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) valamint telefonon tett panaszt a Webáruház – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja.
Amennyiben a Webáruház elutasítja a fogyasztó panaszát, úgy szükséges a válaszban a jogorvoslat lehetőségéről tájékoztatni a panaszost.A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.
A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel.

Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében.
Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr
Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait.Tájékoztatjuk a kedves Vásárlókat, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok tvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) 2016. december 31. napjával, jogutódlással megszűnt.
Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal jár el.
A fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/. Fogyasztó a Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: 
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület, melynek elérhetőségéről az alábbiakban tájékozódhat:

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő
Békéltető Testület
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf.228
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Elállás joga

Amennyiben nincs megelégedve a termékkel vagy nem megfelelő a minősége, abban az esetben Önnek lehetősége van a törvényben meghatározott feltételek szerint élni az elállás lehetőségével. Ebben az esetben a törvényi feltételeknek megfelelően saját költségén vissza kell küldenie a terméket és visszafizetjük a termék árát. A terméket a Artinet Kft-nek címezve, a 6500 Baja, Attila u. 3. fsz. 4. sz. alatti telephelyünkre kell visszajuttatnia.

A vásárló (fogyasztó) az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről
szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szerint. Az áru ellenértékét a Artinet Kft. köteles haladéktalanul, de legkésőbb a termék visszaszolgáltatásától számított 14 napon belül visszafizetni. A visszatérítés vonatkozik a termék vásárló részére történő kiszállítási költségekre is, kivéve, ha az elállással érintett termékkel együtt más olyan termék is kiszállításra került, amely tekintetében a vásárló nem élt elállási jogával. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket és köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve
a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A  visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt helyesen kitöltött dokumentumokkal bizonyíthatóan postára adja, vagy átadja valamilyen szállítási szolgáltatónak.

A Fonalvasarlas.hu kizárólag bontatlan csomagolású termék visszaküldött termék árát fizeti vissza. Bizonyítható minőségi kifogás esetén természetesen bontott terméket is vissza lehet küldeni.

Elállásra vonatkozó igényét e-mailben, telefonon vagy személyesen kell bejelenteni. Kérjük a vásárlót, hogy a csomagot ne értéknyilvánítással
adja fel, ne küldje vissza portós vagy utánvéttel terhelt csomagban, mert ezeket nem áll módunkban átvenni.

Vásárlónk nem gyakorolhatja az elállás jogát olyan áru értékesítése esetén, amely a vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a vásárló
kifejezett utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza a 45/2014.
(II.26.) Kormányrendelet 29. §-ban foglaltak szerint.
Az elállási jog gyakorlása során a megrendelő jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni,
ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a megrendelő részéről (Polgári törvénykönyv 5. §.).
Az elállási jog gyakorlása fogyasztókra (a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó) vonatkozik.

Általános termékgarancia

Üzemeltető a magyar jogszabályok által előírt termékgaranciát vállalja a termékeire, de kizárólag az alább leírt használati utasítás betartásával.

Adatvédelmi tájékoztató

A Fonalvasarlas.hu webáruház adatvédelmi szabályzatát itt érheti el.